O PROJEKCIE

Celem głównym projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy poprzez rozwój i wyposażenie ich w kompetencje oczekiwane przez pracodawców. Projekt GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu wyrażanemu przez pracodawców, jak i oczekiwaniom samych studentów.

Cele szczegółowe obejmują:

 1. rozwój kompetencji komunikacyjnych w zakresie umiejętności interpersonalnych oraz pracy w interdyscyplinarnych zespołach,
 2. umiejętność identyfikacji swoich zasobów i umiejętności, predyspozycji zawodowych, dostosowania ich do zmieniającego się rynku pracy,
 3. rozwój kompetencji językowych w zakresie umiejętności posługiwania się branżowym j. angielskim,
 4. rozwijanie specjalistycznych kompetencji zawodowych oczekiwanych przez pracodawców,
 5. podniesienie umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych (specjalistyczne branżowe programy komputerowe),
 6. rozwój kompetencji analitycznych i samoorganizacji w zakresie umiejętności planowania, pracy metodą projektu i twórczego rozwiązywania problemów.

Wymienione cele będą realizowane poprzez certyfikowane szkolenia (CS1-CS16), zajęcia warsztatowe (ZW1-ZW11), zadania praktyczne w formie projektowej (ZP1-ZP12) oraz wizyty studyjne (WS1-WS20). Zajęcia będą prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów zatrudnionych u potencjalnych pracodawców, naukowców o uznanej międzynarodowej renomie oraz pracowników naukowo-dydaktycznych naszego Wydziału. Uczestnicy będą pracować w interdyscyplinarnych zespołach, przygotowujących do pracy w różnorodnym środowisku, składających się z osób z różnych kierunków studiów.

W ramach projektu zostaną zrealizowane:

 • 3 zajęcia w formie certyfikowanych szkoleń w zakresie umiejętności interpersonalnych (CS1), w zakresie przedsiębiorczości (CS2) oraz kompetencji językowych (CS3); te zajęcia są obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu; każde z nich po 30 h,
 • 24 certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe – do wyboru dwa różne zajęcia,
 • 12 zadania praktycznych – do wyboru jedno zajęcie,
 • 4 wizyty studyjne u pracodawców w firmach spoza Poznania (m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, instytucje europejskie oraz przedstawicielstwa regionów państw Unii Europejskiej, ProGea, MGGPAero, Urząd Miasta Kielce)
 • 16 wizyt studyjnych w firmach w Poznaniu (Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, Urząd Miasta Poznania, Miejsca Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, ZGiKM GEOPOZ, GEOMAT, GIS-Support, GEPOL, IQ Solution, Trail.pl, SYSTHERM INFO, RZGW, AQUANET, Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu, PGNiG Poznań).

Projekt jest skierowany do studentów roczników dyplomowych, tj. ostatnich dwóch semestrów studiów I i II stopnia na kierunkach geografia (wszystkie specjalności), geoinformacja, geologia i gospodarka przestrzenna. Warunki uczestnictwa w projekcie zostały szczegółowo przedstawione na kolejnych zakładkach strony.

Korzyści płynące z udziału w projektowanych zajęciach, wykraczających poza program nauczania na studiach, to:

 • certyfikat ukończenia całości projektu – wraz z wykazem poszczególnych ukończonych przez uczestnika kursów,
 • odrębny certyfikat ukończonego szkolenia (certyfikat zewnętrzny i/lub UAM),
 • zdobycie doświadczenia przydatnego w poszukiwaniu pracy,
 • możliwość podjęcia pracy u jednego z pracodawców uczestniczących w projekcie.

Projekt GEOCENTRUM DOSKONAŁOSCI, będący autorskim projektem przygotowanym na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Kwota dofinansowania: 3 842 131,83 zł).

Rozpoczął się 21 marca 2016 r., a zakończy się 30 września 2017 r. Obejmuje on dwie edycje w okresach:

I EDYCJA: 21/03/2016 – 30/09/2016
II EDYCJA: 1/10/2016 – 30/09/2017

Projekt GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI (GCD) powstał dzięki inicjatywie pracowników oraz dyrekcji z Instytutów Geoekologii i Geoinformacji, Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Geologii, które stworzyły zespół w składzie: prof. Zbigniew Zwoliński, prof. Małgorzata Mazurek, prof. Paweł Churski, dr Paweł Motek, dr Robert Jagodziński i mgr Marta Mitręga.
W wyniku dyskusji oraz pomysłów całego zespołu przygotowano szeroki interdyscyplinarny projekt dydaktyczny integrujący cztery kierunki studiów (geografię, geologię, geoinformację oraz gospodarkę przestrzenną). Zespół przygotowujący na etapie pisania wniosku był wspomagany pomysłami pracowników swoich Instytutów oraz profesjonalnym wsparciem firmy Sense Consulting na czele z Prezes panią Moniką Mardas-Brzezińską.