13.02.2017

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wypełnienie wstępnej deklaracji udziału w projekcie.

Zapraszamy obecnie wszystkich do udziału w rekrutacji do projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI. W pierwszym etapie rekrutacji proszę o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który znajduję się pod linkiem:

https://goo.gl/forms/ETVwVFO33nIlDA3v1

W formularzu należy określić stopień, kierunek i specjalność studiów. Proszę zwrócić uwagę, że dla jednoznacznego wyboru specjalności zostały opisane dodatkowo trybem studiów: licencjat, inżynier, magister oraz magister 3-semestry.

Rekrutacja przewiduje stworzenie rankingu uczestników, kolejność w rankingu będzie podstawą kolejności zapraszania Państwa na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa będzie polegała na przeprowadzanie bilansu kompetencji czyli określenia dla każdego uczestnika indywidualnej ścieżki udziału w projekcie (= ostateczny wybór kursów, które będą realizowane).

Podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego należy przedstawić, a następnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej udokumentować (czyli przynieść dokumenty potwierdzające), m.in.:

 1. działalność organizacyjną na rzecz UAM (działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, inną działalność organizacyjną),
 2. uczestnictwo w projektach naukowych, konferencjach, posiadane publikacje,
 3. poziom znajomości j. angielskiego.

Formularz rekrutacyjny prosimy wypełnić do środy 22 lutego 2017 do godz. 20:00.

Kandydaci będą przyjmowani zgodnie z rankingiem dla poszczególnych kierunków studiów wg zasad:

 1. bezwzględne pierwszeństwo dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet (do 60% miejsc, przy uwzględnieniu tych kryteriów),
 2. średnia z ostatniego roku studiów: powyżej 3,0 (1 pkt.), 3,5 (2 pkt.), 4 (3 pkt.), 4,5 (4 pkt.), >4,5 (5 pkt.), Biuro Projektu uzyska średnie bezpośrednio z Dziekanatu WNGiG,
 3. zaangażowanie w rozwój uczelni, tj.: koła naukowe, samorząd studentów, organizacje studenckie (maks. 2 pkt.),
 4. uczestnictwo w projektach naukowych, konferencjach, posiadane publikacje (maks. 3 pkt.),
 5. znajomość j. angielskiego (maks. 2 pkt.).

Lista rankingowa uczestników, z podziałem na kierunki studiów, II edycji  projektu GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI zostanie ogłoszona w dniu 24 lutego br. na stronie www http://geocentrum.home.amu.edu.pl/.

Następnie nasz Harmonogram będzie obejmować:

 • 28.02 br. (wtorek), godz. 18:30 w sali nr 21 im. T. Bartkowskiego – spotkanie osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Podczas spotkania przedstawimy szczegóły odnośnie proponowanych kursów oraz przebieg bilansu kompetencji
 • 1.03 br. (środa) – udostępnienie formularzy online:

– bilansu kompetencji

– danych do deklaracji uczestnictwa

– formularza preferencji (ponownie, jako zobowiązujący dla osób zakwalifikowanych)

 • 5.03 br. (niedziela) – zamknięcie wysyłania online w/w formularzy
 • 8-17.03 br. – bilans kompetencji/spotkania rekrutacyjne (terminy zostaną wyznaczone z tygodniowym wyprzedzeniem i podane do wiadomości przez koordynatorów kierunkowych).

Informacje o projekcie i harmonogram działań są sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie www.