ZAMÓWIENIA

Poznań, 30.05.2017

INQUIRY no. 1/2017/GCD/u
concerning certified training for students of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University conducted in the summer semesters of the academic years 2016/2017.

Inquiry under the project “Geocentrum Doskonałości: own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market ” no. POWR.03.01.00-00-K187/15.

On behalf of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University we invite price offers for organization of full accommodation, meals and mobility for teachers and AMU students of geography, geoinformation, spatial management, and geology taking part  in certified training CS10 “Geoinformation analysis of geohazards”

The deadline for the submission of offers is 7 June 2017.

ZO_accomodation_transport_cs10
Appendix No_1_CS

Poznań, 09 June 2017 r.

Concerning inquiry no. 1/2017/GCD/u of 30 May 2017

You are kindly informed that on the basis of the submitted offer for organization of full accommodation, meals and mobility for teachers and AMU students of geography, geoinformation, spatial management, and geology taking part  in certified training CS10 “Geoinformation analysis of geohazards” under the project “Geocentrum Doskonałości: own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market” for students of the Faculty, its executor have been chosen. The orderer has received one offer, that fulfill the adopted criteria and the term of the contract. The executor have been invited to sign the contract.

  1. Spider Viaggi Di Stefania Coralli, Via Roma 10, 13011 Guardabosone – Vercelli

Poznań, 5.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2017/GCD/w z dnia 05.05.2017
dotyczy –  na przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
 w semestrze letnim, w roku akademickim 2016/2017.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy”  nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie zajęć warsztatowych „Miasta 3D”.

Termin składania ofert: do dnia 12.05.2017 r.

ZO_Miasta3D
ZO_zal1_Wzor_oferty_zw

Poznań, 16.05.2017

Dotyczy zapytania ofertowego nr 5/2017/GCD/w

Uprzejmie informuję, że spośród przesłanych ofert dotyczących  zajęć warsztatowych Miasta 3D w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” został wybrany Wykonawca najlepiej spełniający kryteria oceny oferty:

1. Rafał Perzyna, ul. Rybna 11, 21-500 Biała Podlaska

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Poznań, 21 April 2017 r.

INQUIRY no. 4/2017/GCD/w of 21 April 2017
concerning certified training for students of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University conducted by a foreign expert in the summer semesters of the academic year and 2016/2017

Inquiry under the project “Geocentrum Doskonałości : own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market ” no. POWR.03.01.00-00-K187/15.

On behalf of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University we invite price offers for conducting certified training CS8 “Pyhton programming for GIS” for AMU students of geography, geoinformation, spatial management, and geology. The inquiry is addressed to a foreign expert.

The deadline for the submission of offers is 28 April 2017.

ZO_ Pyhton programming for GIS
Appendix-No_1

Poznań, 4.05. 2017 r.

Concerning inquiry no. 4/2017/GCD/w of 21 April 2017

You are kindly informed that on the basis of the submitted offers for conducting certified trainingCS8 “Pyhton programming for GIS under the project “Geocentrum Doskonałości: own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market” for students of the Faculty, its executors have been chosen. The orderer has received two offers. Since both of them fulfill the adopted criteria and the term of contract, the executors have been invited to sign the contract.

    1. Grant Fraley, 3792 28th St, San Diego, CA 92104

    There is no right of appeal against this decision.

Poznań, 29.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017/GCD/w z dnia 05.03.2017
dotyczy –  na przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
 w semestrze letnim, w roku akademickim 2016/2017.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie certyfikowanego szkolenia CS16 „Specjalistyczne oprogramowanie do akwizycji i interpretacji danych geologicznych i geofizycznych”.

Termin składania ofert: do dnia 13.04.2017r. godz. 14.00

ZO_CS16
Zał. nr 1_Wzór oferty_CS

Poznań, 14.04.2017

Dotyczy zapytania ofertowego nr 3/2017/GCD/w z dnia 05.03.2017

Informujemy, że wpłynęła jedyna oferta dla przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia CS16 „Specjalistyczne oprogramowanie do akwizycji i interpretacji danych geologicznych i geofizycznych”, w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy”. Złożona oferta spełnia warunki zapytanie ofertowego i tym samym została wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę:

  1. Schlumberger Poland Sp. z o.o., 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 25

 Poznań, 29.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/GCD/w z dnia 29.03.2017
dotyczy –  na przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
w semestrze letnim, w roku akademickim 2016/2017. Dotyczy eksperta krajowego

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie certyfikowanego szkolenia CS13 Geodane i metadane” dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do eksperta krajowego.

Termin składania ofert: do dnia 05.04.2017r.
ZO_CS13 
Zał. nr 1_Wzór oferty_CS

 Poznań, 7.03.2017 r.

Dotyczy zapytania ofertowego nr nr 2/2017/GCD/w z dnia 29.03.2017

Uprzejmie informuję, że złożona została jedna oferta na szkolenie CS13 Geodane i metadane” w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” i wybrany został Wykonawca spełniający kryteria oceny oferty:

1. Sławomir Bury, ul. Miłostowska 7/7, 51-315, Wrocław

Wykonawca został zaproszony do podpisania umowy.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Poznań, 15 March 2017 r.

INQUIRY no. 1/2017/GCD/w of 15.03.2017
concerning certified training for students of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University conducted by a foreign expert in the summer semesters of the academic year and 2016/2017

Inquiry under the project “Geocentrum Doskonałości : own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market ” no. POWR.03.01.00-00-K187/15.

On behalf of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University we invite price offers for conducting certified training CS3 “ Specialised English – Geography-oriented course of English” for AMU students of geography, geoinformation, spatial management, and geology. The inquiry is addressed to a foreign expert.

The deadline for the submission of offers is 24 March 2017.

ZO_SPECIALISED ENGLISH
Appendix No. 1 Draft bid form

 Poznań, 29 March 2017 r.

Concerning inquiry no. 1/2017/GCD/w of 15 March 2017

You are kindly informed that on the basis of the submitted offers for conducting certified training CS3 “Specialised English– Geography-oriented course of English ” under the project “Geocentrum Doskonałości: own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market” for students of the Faculty, its executors have been chosen. The orderer has received two offers. Since both of them fulfill the adopted criteria and the term of contract, the executors have been invited to sign the contract.

  1. Dr Andrew Speak, Via Castel Mareccio 10, Bolzano, Italy, 39100
  2. Dr Ian S. Evans, 32 Church St., Bishop Middleham, County Durham DL17 9AF, UK

ARCHIWUM