ZADANIA PRAKTYCZNE

ZP1 Planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym
ZP2 Planowanie przestrzenne na poziomie regionalnym – Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu
ZP3 Rewitalizacja przestrzeni miasta
ZP4 Zintegrowane planowane rozwoju – geologia, geomorfologia, strategia rozwoju, planowanie przestrzenne – JST
ZP5 Sporządzanie map specjalistycznych – GEPOL
ZP6 Morfodynamika wybrzeża klifowego – GEOCARTIS
ZP7 Audyty krajobrazowe – ProGEA i smart geomatic
ZP8 Modelowanie SWAT
ZP9 Sondowania statyczne, badania dylatometrem płaskim
ZP10 Opracowanie raportu z badań limnologicznych i ewaporometrycznych
ZP11 Kartografia morska – Instytut Badawczy w Wilhelmshaven
ZP12 Ocena zagrożeń dla ujęcia wód podziemnych

ZP1 - Planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym

Zakres szkolenia: Zadanie praktyczne będzie związane z tworzeniem koncepcji zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru z terenu aglomeracji poznańskiej. Szczegółowy zakres (dokładna działka) i treść zadania będzie wynikała z potrzeb i preferencji inwestora we współpracy z Kancelarią Urbanistyczną Filip Koczorowski. Opiekę nad pracami projektowymi będą sprawować mgr Elżbieta Piotrowska (UAM) oraz mgr inż. arch. Filip Koczorowski (Kancelaria Urbanistyczna). W zadaniu przewidziany jest także jednodniowy wyjazd studialny w teren, który będzie przedmiotem projektowania.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. 30 godz.

Prowadzący szkolenie: mgr Elżbieta Piotrowska, mgr inż. arch. Filip Koczorowski (Kancelaria Urbanistyczna)

Koordynator: mgr Elżbieta Piotrowska

Termin: 20-21 i 25-27 kwietnia 2017

Lista uczestników:

ZP2 - Planowanie przestrzenne na poziomie regionalnym - Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu

Zakres szkolenia: Zadanie praktyczne będzie związane z pozyskaniem umiejętności w zakresie projektowania przestrzennego na poziomie regionalnym. Przedmiotem projektowania będzie koncepcja zielonego pierścienia wokół aglomeracji poznańskiej. Szczegółowy zakres i treść zadania będzie wynikała z potrzeb i preferencji Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu. W realizację zadania będzie zaangażowany pracownik naukowy UAM oraz pracownik WBPP w Poznaniu. W zadaniu przewidziany jest jednodniowy wyjazd studialny wokół aglomeracji poznańskiej – w obszar zielonego pierścienia.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. 30 godz.

Prowadzący szkolenie:dr Łukasz Mikuła i mgr inż. arch. Anna Siniecka (15h), mgr Adam Derc i mgr inż. arch. Jowita Maćkowiak, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (30h)

Koordynator: dr Łukasz Mikuła

Termin: 20 – 23 kwietnia 2017

Lista uczestników: 

ZP3 - Rewitalizacja przestrzeni miasta

Zakres szkolenia: Zadanie praktyczne będzie związane z tworzeniem koncepcji rewitalizacji wybranego obszaru miasta Poznania. Szczegółowy zakres i treść zadania będzie wynikała z potrzeb i preferencji jednostki zajmującej się odnową miasta w ramach struktur urzędowych miasta Poznania. Ponadto, prowadzącym zajęcia będzie także dr Andreas Billert, wieloletni praktyk (związany zawodowo z rewitalizacją w miastach niemieckich), znany specjalista w zakresie odnowy i rewitalizacji miast. W zadaniu przewidziany jest także dwudniowy wyjazd studialny do Słubic i Frankfurtu nad Odrą, podczas którego uczestnicy poznają przykłady działań rewitalizacyjnych podejmowanych przez władze obu miast.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 12 os. 30 godz.

Prowadzący szkolenie: dr inż Przemysław Ciesiółka, dr Andreas Billert

Koordynator: dr inż. Przemysław Ciesiółka

Termin: 16 – 19 maja 2017

Lista uczestników: 

ZP4 - Zintegrowane planowane rozwoju - geologia, geomorfologia, strategia rozwoju, planowanie przestrzenne – JST

Zakres szkolenia: Zadanie praktyczne będzie polegało na rozwiązaniu praktycznego problemu związanego z planowaniem strategicznym, wskazanego przez gminę-partnera projektu. W drugiej edycji Geocentrum będzie to gmina Powidz, dla której uczestnicy warsztatu będą opracowywać strategię rozwoju lokalnego. W realizację zadania będzie zaangażowanych 3 pracowników naukowych UAM (Prof. Paweł Churski, dr Paweł Motek, dr Bartłomiej Kołsut) oraz pracownicy związani z gminą Powidz pod kierunkiem wójta Jakuba Gwita. Zadanie będzie realizowane w trakcie 6-dniowego wyjazdu terenowego odbywanego nad jeziorem Powidzkim.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 20 os. 60 godz.

Prowadzący szkolenie: Prof. UAM dr hab. Paweł Churski, dr Paweł Motek, dr Bartłomiej Kołsut, Bogumił Nowak (gmina Powidz), Jakub Gwit (gmina Powidz)

Koordynator: Prof. UAM dr hab. Paweł Churski

Termin: 5 – 10 czerwca 2017 r.

Lista uczestników: 

ZP5 - Sporządzanie map specjalistycznych – GEPOL

Zakres szkolenia: Celem zajęć praktycznych jest zapoznanie z wytycznymi tworzenia map tematycznych: hydrograficznej, sozologicznej i geomorfologicznej w dużych skalach. Zajęcia przewidują wyjazdy terenowe w różne obszary kraju oraz opracowanie finalnej mapy tematycznej. Praca w grupach 5-osobowych winna stworzyć dobre podstawy do pracy zespołowej oraz udział w już realizowanych projektach w firmie GEPOL. Od studentów wymagana jest znajomość zagadnień hydrograficznych , sozologicznych lub geomorfologicznych.

Długość trwania: 40 godz. (5 dni, zajęcia wyjazdowe)

Prowadzący szkolenieprof. Renata Graf, prof. Andrzej Macias, prof. Zbigniew Zwoliński, mgr Alicja Najwer, GEPOL – mgr Przemysław Kokociński i mgr Rafał Smyk

Koordynator: mgr Alicja Najwer

Termin: czerwiec – lipiec 2017 (3 grupy)

 • mapa hydrograficzna: 19-23 czerwca (Powidz)
 • mapa sozologiczna: 17-21 lipca (Zakopane)
 • mapa geomorfologiczna: 10 -14 lipiec (Szklarska Poręba lub Karpacz)

Lista uczestników: 

ZP6 - Morfodynamika wybrzeża klifowego – GEOCARTIS

Zakres szkolenia: Planowane zajęcia obejmują dwa etapy prac. Pierwszy etap o charakterze prac terenowych dotyczy przeprowadzenia skanowania laserowego dwóch odcinków wybrzeża klifowego wyspy Wolin. Studenci w trakcie tych prac posiądą wiedzę z zakresu organizacji stanowiska pracy, a także z praktycznego wykorzystania systemu LIDAR. Drugi etap o charakterze kameralnym obejmować będzie opracowywanie danych pozyskanych w terenie. Do głównych zadań studentów będzie należało połączenie skanów z założonych poligonów pomiarowych, stworzenie ortofotomapy oraz oczyszczenie chmury punktów.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 8 os. x 40 godz. 

Prowadzący szkolenie: dr Marcin Winowski,  dr Mariusz Samłoyk, GEOCARTIS – dwóch przedstawicieli firmy

Koordynator: mgr inż. Patrycja Wysocka

Termin: 24 – 27 kwietnia 2017 + 3 dni w firmie GEOCARTIS (parami, według ustalonego z firmą terminu)

Lista uczestników: pobierz

ZP7 - Audyty krajobrazowe - ProGEA i smart geomatic

Zakres szkolenia: Przedmiot ukierunkowany jest na zrozumienie i ugruntowanie pojęcia krajobrazu jako zespołu zróżnicowanych komponentów środowiskowych, kulturowych, społecznych i innych.  W ramach zajęć przedstawiona zostanie metodyka wykonywania audytu krajobrazowego m. in. z punktu widzenia realizacji wymogów ustawy krajobrazowej i dyrektyw UE. Zajęcia terenowe  odbędą się w obszarach o zróżnicowanym krajobrazie (góry, wyżyny, obszary nadmorskie, pojezierze) a uczestnicy zajęć będą mieli okazję pracować z różnorodnymi danymi przestrzennymi, m. in. pozyskanymi za pomocą „dronów” (RPAS).

Długość trwania: 2 edycje x 4 gr. X 5 os. x 25 godz. 

Prowadzący szkolenie: prof. Małgorzata Mazurek, prof. Zbigniew Zwoliński, dr hab. Piotr Wężyk, dr Leszek Litwin, mgr Maciej Rossa

Koordynator: mgr Alicja Najwer

Termin:  

 • 1-5 czerwca, Babia Góra, ProGea Consulting 4D
 • 11-15 czerwca, Parsęta, Smart Geomatic
 • 14-18 lipca, Pieniny, Zb., Smart Geomatic
 • 24-28 lipca, Wolin, ProGea Consulting 4D

Lista uczestników:

ZP8 - Modelowanie SWAT

Zakres szkolenia: Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi metodami modelowania obiegu wody w zlewni. Kurs obejmować będzie zarówno zagadnienia związane z metodyką opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, jak i zagadnienia związane z symulacją bilansu wodnego oraz prognozowaniem jego zmian przy założeniu wybranych scenariuszy zmian klimatu. W trakcie kursu uczestnicy będą również mieli możliwość zapoznania się z metodami opracowywania danych dotyczących jakości wody w laboratorium hydrochemicznym.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. x 80 godz.

Prowadzący szkolenie: prof. Zbigniew Zwoliński, dr Joanna Gudowicz, specjalista zewnętrzny – Mateusz Kopeć.

Koordynator: mgr inż. Patrycja Wysocka

Termin:

 • 21 marca – wykład wprowadzający cz. I  – sala 4 – 10:00 – 12:00
 • 23 marca – wykład wprowadzający cz. II – sala 9 14:00 – 16:00
 • 30 marca:
  • 10.00 – 11.30 – laboratorium L202
  • 11.45 – 13.15 – laboratorium L202/ sala 17
  • 13.45 – 15.15 – sala 17
 • 31 marca – pracownia komputerowa w godz. 16:00 – 19:15 – sala 23
 • 1-2 kwietnia – pracownia komputerowa – sala 22 w godz. 9:00 – 17:00
 • kwiecień – samodzielna praca z zadaniem projektowym
  • 11.04, 25.04, 09.05 – konsultacje, pok. 211, godz. 14.00-16.00
 • 13 – pracownia komputerowa – sala 22 w godzi. 9:00 – 14:00
  – podsumowanie zadań projektowych
 • 14 maja – pracownia komputerowa – sala 24 w godzi. 10:00 – 17:00
  – podsumowanie zadań projektowych

Lista uczestników:  pobierz

ZP9 - Sondowania statyczne, badania dylatometrem płaskim

Zakres szkolenia: Zajęcia mają sticte charakter kursu praktycznego, obejmują samodzielne wykonanie przez uczestników zajęć: 6 sondowań statycznych CPTU, (włącznie z testem dyssypacji) i 4 testów dylatometrem płaskim (DMT) do głębokości przynajmniej 8m p.p.t. Badania zostaną przeprowadzone na terenie Kampusu Morasko zgodnie z wytycznymi: International Society on Soil Mechanics and Foundation Engineering (ISSMGE). Uczestnicy zostaną zapoznani z urządzeniami badawczymi i ich techniczną obsługą. W ramach projektu przeprowadzą badania w różnych typach gruntów, a następnie skalibrują wyniki przygotowując raport z badań zgodnie z wytycznymi ISSMGE.

Długość trwania:  1 gr. x 30 godz.

Prowadzący szkolenie: przedstawiciel firmy Geoprojekt – Poznań Przedsiębiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c

Koordynator: dr Robert Radaszewski

Termin: 15 – 18 maja 2017

Miejsce: Instytut Geologii

15.05.2017 11:00 – 17:00 – sala 14 IG UAM (11:00 – 12:30)

– plac przy budynku IG UAM (12:30 – 13:30)
teren Kampusu Morasko (działki o numerach ewidencyjnych 278/1, 278/2, 279/1, 396/1, 395/1, 394) (15:00 – 17:00)

16.05 i 17.05.2017 8:00 – 17:00 teren Kampusu Morasko (działki o numerach ewidencyjnych: 278/1, 278/2, 279/1, 396/1, 395/1, 394)
18.05.2017 9:00 – 16:00 sala 56 IG UAM / sala 14 IG UAM

Lista uczestników: pobierz

ZP10 - Opracowanie raportu z badań limnologicznych i ewaporometrycznych

Zakres szkolenia: Projekt obejmuje zapoznanie uczestników z badaniami limnologicznymi i ewaporometrycznymi realizowanymi w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym oraz z ogólną wiedzą w zakresie limnologii fizycznej, ekologii jezior oraz ochrony i rekultywacji jezior. W trakcie zajęć uczestnicy projektu poznają główne założenia i sposoby prowadzenia monitoringu ilościowego oraz jakościowego jezior w Polsce. Przedstawiona im zostanie aparatura pomiarowa wykorzystywana w pomiarach limnologicznych, hydrologicznych i ewaporometrycznych oraz metody opracowania informacji uzyskanych z pomiarów. W trakcie części praktycznej każdy uczestnik będzie miał okazję wykonać pomiary niwelacyjne, hydrometryczne, limnologiczne i ewaporometryczne. W dalszej kolejności uczestnicy projektu będą mieli okazję dokonać poboru prób wody i osadów dennych jezior oraz prześledzić zagrożenia, wpływające na pogorszenie stanu wód jeziornych, wynikające z użytkowania akwenu i jego zlewni. Badania zostaną przeprowadzone w zlewniach jezior zlokalizowanych w rejonie Poznania. W oparciu o uzyskane informacje oraz przeprowadzone własnoręcznie pomiary uczestnicy projektu będą mieli do wykonania kilka zadań obliczeniowych i graficznych, które będą się sumowały na tzw. Raport z badań limnologicznych i ewaporometrycznych.

Długość trwania: 40 godz. x 1 grupa

Prowadzący szkolenie: mgr Bogumił Nowak (IMGW Poznań)

Koordynator: mgr Marta Mitręga

Termin: 22-26 maja 2017, zajęcia w IMGW, w Radzyniu, nad Jeziorem Powidzkim i Jeziorem Kierskim.

Lista uczestników: pobierz

ZP11 - Kartografia morska - Instytut Badawczy w Wilhelmshaven

Zakres szkolenia: Projekt obejmuje pracę na statku badawczym z wykorzystaniem echosondy wielowiązkowej, sonaru bocznego, opróbowania powierzchni oraz pod-powierzchni wybranego obszaru. Prace w laboratorium obejmować będą opis pobranego materiału oraz wykonanie podstawowej analizy granulometrycznej. Raport z projektu przedstawiać ma opracowanie topografii wybranego obszaru wg zasad kartowania (GIS, skalowanie, interpolacja) oraz stworzenie mapy osadów powierzchniowych.

Długość trwania: 40 godz.

Prowadzący szkolenie: dr Adam Kubicki

Koordynator: dr Robert Jagodziński
Termin: 3 – 13 lipca 2017

Miejsce: Senckenberg am Meer; Marine Research Department Südstrand 40; 26382 Wilhelmshaven (Niemcy)

Lista uczestników: pobierz

Szczegółowy program: pobierz

ZP12 - Ocena zagrożeń dla ujęcia wód podziemnych

Zakres szkolenia: Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi metodami modelowania numerycznego stosowanymi obecnie w hydrogeologii. Główne znaczenie w tym względzie ma w szczególności realizacja modeli hydrodynamicznych charakteryzujących warunki występowania i przepływu wód podziemnych w obrębie obszarów bilansowych (zlewni) oraz modeli migracji zanieczyszczeń. Nie mniej istotne znaczenie mają nowoczesne i bardzo silnie rozwijające się metody modelowania hydrogeochemicznego, pozwalające na określenie warunków formowania się składu chemicznego wód podziemnych w tym również skomplikowanych procesów hydrogeochemicznych zachodzących zarówno w strumieniu wód naturalnych jak i zanieczyszczonych. W trakcie kursu uczestnicy zostaną zapoznani z kilkoma programami specjalistycznymi stosowanym w praktyce hydrogeologicznej. Wspomniane programy wykorzystane zostaną dla wykonania kilku ćwiczeń praktycznych (model hydrodynamiczny zlewni, model migracji chmury zanieczyszczeń z typowego ogniska, model przepływu wody przez strefę aeracji oraz modelowanie hydrogeochemiczne).

Długość trwania:  1 gr. x 30 godz.

Prowadzący szkolenie: : dr Mariusz Czop – instruktor firmy Gambit

Koordynator: dr Dariusz Kasztelan

Termin: 11 – 14 czerwca 2017

Miejsce: Instytut Geologii
niedziela 11.06.2017, godz.  11:00-17:00,
poniedziałek 12.06, wtorek 13.06, środa 14.06., godz. 9:00-17:00, sala 56

Lista uczestników: pobierz