ZAJĘCIA WARSZTATOWE

ZW1 Zarządzanie projektami i ich finansowanie ze środków europejskich
ZW2 Planowanie strategiczne na poziomie lokalnym
ZW3 Komunikacja wizualna
ZW4 Kartografia ekonomiczna – zaawansowane metody ArcGIS
ZW5 Środowisko cad w rysunku projektowym – zaawansowane metody AUTOCAD
ZW6 Georyzyka w planowaniu przestrzennym
ZW7 Miasta 3D
ZW8 Praktyczne techniki opisu i interpretacji materiału skalnego z wierceń
ZW9 Geologiczna interpretacja danych geofizycznych
ZW10 Geozagrożenia w kontekście metod oceny stabilności i technologii stabilizacji skarp i zboczy
ZW11 Analiza sejsmiczna w stratygrafii skał silikoklastycznych

ZW1- Zarządzanie projektami i ich finansowanie ze środków europejskich

Zakres szkolenia:  Zajęcia warsztatowe obejmują poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania projektami i finansowania polityki rozwoju w Polsce. Uczestnicy będą także poznawać narzędzie elektroniczne służące przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowania w ramach funduszy UE (pod opieką Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego). Zajęcia będą miały następującą strukturę: (1) Wprowadzenie teoretyczne – Prof. dr hab. Paweł Churski (UAM), (2) Zarządzanie projektami wg metodyki PMBOK– Jacek Frankowski (PMI Chapter, Orange Labs) oraz (3) projekty europejskie, ich pozyskiwanie i wdrażanie – Grzegorz Potrzebowski (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego).

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. x 40 godz.

Prowadzący szkolenie: Prof UAM dr hab. Paweł Churski, Jacek Frankowski (PMI Poland Chapter Poznań Branch) oraz Grzegorz Potrzebowski (Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego)

Koordynator: Prof. UAM dr hab. Paweł Churski

Termin: 23-27 maja 2017 r.

Lista uczestników:
Program zajęć: pobierz

ZW2 - Planowanie strategiczne na poziomie lokalnym

Zakres szkolenia:  Zajęcia warsztatowe obejmują poszerzenie wiedzy z zakresu planowania strategicznego na poziomie lokalnym i opracowywania strategii rozwoju lokalnego, programu rozwoju lokalnego oraz założeń wieloletnich planów inwestycyjnych na poziomie lokalnym. Zajęcia będą prowadzone przez dra inż. Wojciecha Dybę (UAM), który dokona wprowadzenia teoretycznego do problematyki warsztatu. Następna część zajęć będzie dotyczyła praktycznych aspektów wdrażania strategii rozwoju w jednostce samorządu terytorialnego – specjalistą w tej dziedzinie będzie Tomasz Łęckie, burmistrz miasta i gminy Murowana Goślina w latach 1998-2014 (część zajęć odbędzie się na terenie Murowanej Gośliny). Trzecią część warsztatu poprowadzi Marcin Ługawiak (wiceprezes Lider Projekt Sp. z o.o.), autor kilkudziesięciu strategii rozwoju opracowywanych na zlecenie różnych miast i gmin w Polsce.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. x 30 godz.

Prowadzący szkolenie: dr inż. Wojciech Dyba (5h), Marcin Ługawiak, Lider Projekt sp. z o.o. (7h) i Tomasz Łęcki – burmistrz miasta i gminy Murowana Goślina w latach 1998-2014 (18h)

Koordynator: dr inż. Wojciech Dyba

Termin: 11-14 maja 2017 r.

Lista uczestników: pobierz

ZW3 - Komunikacja wizualna

Zakres szkolenia:  Celem zajęć jest zdobycie umiejętności w zakresie projektowania graficznego elementów komunikacji wizualnej (logotypy, plakaty i in.) z wykorzystaniem aplikacji Adobe. Zajęcia prowadzi charyzmatyczny trener Adobe Illustrator z wieloletnim doświadczeniem – Paweł Zakrzewski.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. x 30 godz.

Prowadzący szkolenie: Paweł Zakrzewski (trener Adobe Illustrator)

Koordynator: dr Bartłomiej Kołsut

Termin: 1-4 czerwca 2017

Lista uczestników:

ZW4 - Kartografia ekonomiczna - zaawansowane metody ArcGIS

Zakres szkolenia: Zajęcia warsztatowe obejmują poszerzenie wiedzy z zakresu metod graficznej prezentacji danych społeczno-ekonomicznych w kartografii cyfrowej oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania w tym zakresie zaawansowanych funkcjonalności programu ArcGIS. Zajęcia będą prowadzone przez pracownika dra Roberta Perdała (UAM) oraz Łukasza Brodnickiego (Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu). Studenci podczas zajęć wykorzystają poznane funkcje ArcGIS do realizacji zadania praktycznego – wyznaczenia optymalnej lokalizacji dla szkoły podstawowej w północnej części Poznania na danych MPU. Dodatkową zachętą do udziału w zajęciach jest ich konkursowa forma – osoby, które uzyskają największą liczbę punktów przyznanych przez prowadzących w nagrodę otrzymają darmowe miejsca na wybrane szkolenia w centrum szkoleniowym ESRI Polska w Warszawie (rynkowy koszt takiego szkolenia to ok. 3 000 zł).

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. x 30 godz.

Prowadzący szkolenie: dr Robert Perdał (15h) oraz Łukasz Brodnicki, MPU (15h)

Koordynator: dr Robert Perdał

Termin: 8-11 czerwca 2017 r.

Lista uczestników:

ZW5 - Środowisko cad w rysunku projektowym - zaawansowane metody AUTOCAD

Zakres szkolenia: Warsztat obejmuje poszerzenie wiedzy z zakresu metod opracowywania rysunków projektowych przy wykorzystaniu technologii IT oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania w tym zakresie zaawansowanych funkcjonalności programu AutoCAD. Problematyka zajęć będzie związana z projektowaniem urbanistycznym oraz planowaniem przestrzennym. Zajęcia będą prowadzić Robert Hoffmann (UAM) oraz autoryzowany trener AUTODESK – Michał Jastrzębski. Ponadto, każdy uczestnik warsztatu uzyska indywidualny, numerowany certyfikat AUTODESK w języku polskim lub angielskim (w zależności od preferowanego języka).

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. x 30 godz.

Prowadzący szkolenie: mgr Robert Hoffmann (15h), Michał Jastrzębski – trener AutoCAD (15h)

Koordynator: mgr Robert Hoffmann

Termin: 

 • gr. A cz.1: 12-13.06, cz.2: 26-27.06
 • gr. B cz.1: 19-20.06, cz.2: 21-22.06
 • gr. C cz.1: 21-22.06, cz. 2: 28-29.06

Lista uczestników: grupa A –  grupa B – , grupa C –

ZW6 - Georyzyka w planowaniu przestrzennym

Zakres szkolenia: 

Zajęcia zostaną podzielone na trzy obszary tematyczne:

1. Geoinformacja i dane przestrzenne w wykrywaniu i analizie geozagrożeń oraz GIS jako narzędzie analityczne,

2. Omówienie geozagrożeń, ze sczególnym uwzględnieniem tych, które występują w Polsce (powodzie i osuwiska):

 • Geozagrożenia, katastrofy naturalne
 • Metody identyfikacji stoków zagrożonych osuwaniem.
 • Metody identyfikacji zagrożenia wynikającego z tsunami.
 • Metody redukcji skutków występowania tornad i huraganów.
 • Skutki występowania katastrof antropogenicznych
 • Metody zapobiegania skutkom powodzi.
 • Identyfikacja zagrożeń na potrzeby planowania przestrzennego
 • Identyfikacja obszarów zagrożonych osuwaniem z użyciem narzędzi GIS.

3. Pozyskiwanie danych o terenie i potencjalnych geozagrożeniach (powodziach) przy pomocy bezzałogowych platform latających (dronów):

 • pozyskiwanie danych (ortofotomapy, modele 3D) w terenie,
 • opracowanie kameralne wyników

Długość trwania: 30 godz.

Prowadzący szkolenie: prof. dr hab. Ireneusz Malik, dr Leszek Litwin

Koordynator: mgr Alicja Najwer

Termin:

I blok 14-15.05.2017
14 maja (niedziela)        08.00 – 16.30 – sala komputerowa 22
15 maja (poniedziałek)   08.00 – 15.00 – sala komputerowa 22

II blok 21-22.06.2017

21 czerwca (środa)
17.00 – 21.00 sala komputerowa 24

22 czerwca (czwartek)
od 9.00 – 12.00 sala komputerowa P01
12.45 – 16.00 sala komputerowa P01

Lista uczestników:

ZW7 - Miasta 3D

Zakres szkolenia: Celem warsztatów będzie odtworzenie ciekawego historycznie, architektonicznie obszaru np. miasta w scenie 3D.
W pierwszym etapie studenci w oparciu o dostępne mapy, zdjęcia lotnicze przeprowadzą digitalizację danych. Następnie w oparciu o nie zostaną przydzielone wybrane obiekty architektoniczne (kamienice, kościoły, etc), mała architektura, roślinność, które zostaną odtworzone w oprogramowaniu służącym do modelowania trójwymiarowego.
Trzeci etap polegać będzie na nadaniu modelom odpowiedniej kolorystyki, stworzeniu tekstur (oprogramowanie GIMP) i naniesieniu ich na obiekty.
Wynik końcowy zostanie zebrany w całość w programie CityEngine i wyeksportowany do ArcGIS Online – dzięki czemu będzie możliwość oglądania projektu poprzez przeglądarkę internetową.
Szkic zajęć:
1.      Praca w środowisku ArcGIS – dodawanie map podkładowych, tworzenie warstw, kartowanie obiektów – 3h
2.      Nauka obsługi programu SketchUP oraz modelowanie obiektów – 20h
3.      Nauka obsługi programu GIMP oraz wykorzystywanie stworzonych tekstur w programie SketchUP – 4h
4.      Prezentacja programu CityEngine oraz złożenie w nim gotowego projektu – 3h

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 15 os. x 30 godz.

Prowadzący szkolenie: Rafał Perzyna  (Esri Polska Sp. z o.o.)

Koordynator: mgr inż. Patrycja Wysocka

Termin:

 • 19-21.05 – I grupa:
  s. 19.05 – sala 56 (Instytut Geologii) godz. 10:00 – 18:00
  s. 20-21 – sala 56 godz. 9:00 – 17:00
 • 10-12.07 – II grupa – s. 56 godz. 10:00 – 18:00
 • 13-15.07 – III grupa – s. 56 godz. 10:00 – 18:00

Lista uczestników:

ZW8 - Praktyczne techniki opisu i interpretacji materiału skalnego z wierceń

Zakres szkolenia: Warsztat ma na celu zdobycie umiejętności opisu próbek geologicznych w rutynowych działaniach związanych z pracą na wiertniach, w kopalniach oraz działalności naukowej związanej z geologią. Warsztat obejmuje ćwiczenia kameralne w Instytucie Geologii UAM oraz pracę w terenie w magazynach rdzeni z dostępem do szerokiego zakresu materiałów wiertniczych (zróżnicowanych pod względem litologii i wieku) z obszaru całej Polski.

Długość trwania: 40 godz. x 2grupy
Prowadzący szkolenie: mgr Zbigniew Mikołajewski (przedstawiciel firmy PGNiG S.A.)
Koordynator: dr Robert Jagodziński

Termin: 24-27 maja 2017 oraz 10 czerwca (grupa 1);  1-4 czerwca 2017 oraz 10 czerwca (grupa 2)

Zajęcia dla GRUPY 1:
– 24 maja: 8.00-14:00 zajęcia w Instytucie Geologii UAM sala nr:14
– 24 maja – 14:00 wyjazd z Instytutu Geologii UAM do Chmielnika
– 25-27 maja: zajęcia w CMR PGNiG S.A. w Chmielniku (8.00-18:00)
– 10 czerwca: 9:00-13:00 Instytut Geologii UAM sala 66

Zajęcia dla GRUPY 2:
– 1 czerwca: 8.00-14:00 zajęcia w Instytucie Geologii UAM sala nr:14
– 1 czerwca – 14:00 wyjazd z Instytutu Geologii UAM do Chmielnika
– 2-4 czerwca: zajęcia w CMR PGNiG S.A. w Chmielniku (8.00-18:00)
– 10 czerwca: 13:00-17:00 Instytut Geologii UAM sala: 66

Materiały wymagane na zajęciach: NOTATNIK, DŁUGOPIS, OŁÓWEK, LINIJKA, GUMKA, TEMPERÓWKA, KREDKI, KOLOROWE CIENKOPISY.

Szczegółowy program szkolenia: pobierz

Lista uczestników: pobierz gr1   pobierz gr2

ZW9 - Geologiczna interpretacja danych geofizycznych

Zakres szkolenia: Cześć I (J. de Jager) obejmuje praktyczną naukę interpretacji budowy geologicznej w oparciu o dane sejsmiczne i otworowe. Kursanci nauczą się rozpoznawania rozmaitych środowisk tektonicznych i sedymentacyjnych w kontekście występowania złóż węglowodorów. Część II (P. Godlewski) dotyczyć będzie geologicznej interpretacji geofizycznych danych otworowych (upadomierz, microimager, wyznaczanie ciśnień złożowych) i jej aplikacyjności w geologii stosowanej (poszukiwaniu surowców) i podstawowej.

Długość trwania: 2 gr. x 40 godz.
Prowadzący szkolenie: dr Jan de Jager (konsultant geologiczny, doświadczenie m. in.: Shell, Vrije Universiteit Amsterdam, Utrecht University); mgr. inż. Piotr Godlewski
Koordynator: dr Wojciech Stawikowski

Termin: 19 – 24 czerwiec 2017 (dwie grupy)

Zajęcia dla grupy I,II (mgr P.Godelwski)
19 czerwca 9:30-16:30 Instytut Geologii sala 56
20 czerwca 9:00-16:00 Instytut Geologii sala 56
21 czerwca 9:00-15:00 Instytut Geologii sala 56
22 czerwca 9:30-16:30 Instytut Geologii sala 56
23 czerwca 9:00-16:00 Instytut Geologii sala 56
24 czerwca 9:00-15:00 Instytut Geologii sala 56

Zajęcia dla grupy I,II ( dr Jan de Jager)
19 czerwca 9:00-16:00 Instytut Geologii sala 11
20 czerwca 9:00-16:00 Instytut Geologii sala 11
21 czerwca 9:00-15:00 Instytut Geologii sala 11
22 czerwca 9:00-17:00 Instytut Geologii sala 11
23 czerwca 9:00-17:00 Instytut Geologii sala 11
24 czerwca 8:00-12:00 Instytut Geologii sala 11

Materiały wymagane na zajęciach u dr. Jan de Jagera : zestaw kredek (maksimum 10-12 kolorów), zwykły ołówek, gumkę oraz temperówkę. Można zabrać: tablet lub laptop.

Materiały wymagane na zajęciach u mgr. inż P. Godlewskiego: pamięć przenośna (USB lub dysk twardy).

Lista uczestników: pobierz gr1  pobierz gr2

ZW10 - Geozagrożenia w kontekście metod oceny stabilności i technologii stabilizacji skarp i zboczy

Zakres szkolenia: Część teoretyczna warsztatu będzie poświęcona metodom stabilizacji skarp i zboczy oraz wiedzy o materiałach i rozwiązaniach technologicznych stosowanych w ograniczeniu zagrożeń związanych z ruchami masowymi. Część praktyczna przeprowadzona zostanie w zakresie samodzielnej umiejętności oceny stabilności zboczy przy użyciu oprogramowania RUVOLUM ver. 7.0, podstaw projektowania systemów stabilizacji skarp i zboczy oraz praktycznych doświadczeń dotyczących aplikacji dyskutowanych systemów.

Długość trwania: 20 godz. x 1 grupa
Prowadzący szkolenie: Fadi Piotr Chammas (przedstawiciel firmy Geobrugg Partner in Poland)
Koordynator: mgr Marta Mitręga, prof. UAM dr hab. Witold Szczuciński

Termin: 15-18 maja 2017, Kraków
15.05.2017 – wyjazd z Poznania do Krakowa,
16-18.05.2017 – zajęcia teoretyczne, praktyczne i terenowe w Krakowie i okolicach
18.05.2017 – powrót do Poznania

Szczegółowy program szkolenia: pobierz
Materiały wymagane na zajęciach: odzież terenowa, obuwie terenowe, nakrycie głowy, kurtka przeciwdeszczowa, notatniki terenowe

Lista uczestnikówpobierz

ZW11 - Analiza sejsmiczna w stratygrafii skał silikoklastycznych

Zakres szkolenia: Warsztat obejmuje tematykę wykorzystania metod sejsmicznych w poszukiwaniach naftowych. Omówiona zostanie metoda stratygrafii sekwencyjnej jako bazy do interpretacji sejsmostratygraficznej m.in.: kluczowe powierzchnie stratygraficzne i ich znaczenie, rozwój poszczególnych systemów ciągów depozycyjnych, implikacje złożowe. Ćwiczenia będą obejmować analizę sekcji sejsmicznych z różnych typów basenów sedymentacyjnych m.in.: Zatoka Meksykańska, Australia, Syberia, Namibia.

Długość trwania: 20 godz.
Prowadzący szkolenie: mgr Filip Bielicki
Koordynator: dr Robert Jagodziński

Termin: 4 – 6 maja 2017; godz. 8:30-15:30
Miejsce: Instytut Geologii nr 4,5.maja sala 61; 6 maja sala 12

Materiały wymagane na zajęciach: NOTATNIK, DŁUGOPIS, OŁÓWEK, LINIJKA, GUMKA, TEMPERÓWKA, KOLOROWE CIENKOPISY, KREDKI (podstawowe kolory: ZIELONY, NIEBIESKI I CZERWONY).

Szczegółowy program szkolenia: pobierz

Lista uczestników: pobierz