ZAJĘCIA WARSZTATOWE

ZW1 Zarządzanie projektami i ich finansowanie ze środków europejskich
ZW2 Planowanie strategiczne na poziomie lokalnym
ZW3 Komunikacja wizualna
ZW4 Kartografia ekonomiczna – zaawansowane metody ArcGIS
ZW5 Środowisko cad w rysunku projektowym – zaawansowane metody AUTOCAD
ZW6 Georyzyka w planowaniu przestrzennym
ZW7 Miasta 3D
ZW8 Praktyczne techniki opisu i interpretacji materiału skalnego z wierceń
ZW9 Geologiczna interpretacja danych geofizycznych
ZW10 Geozagrożenia w kontekście metod oceny stabilności i technologii stabilizacji skarp i zboczy
ZW11 Analiza sejsmiczna w stratygrafii skał silikoklastycznych

ZW1- Zarządzanie projektami i ich finansowanie ze środków europejskich

Zakres szkolenia: Zajęcia warsztatowe obejmują poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania projektami i aktualnego katalogu narzędzi finansowania polityki rozwoju w Polsce oraz kształtowanie umiejętności z zakresu przygotowywania wniosków aplikacyjnych ubiegających się o wsparcie w ramach tych narzędzi finansowych (analiza porównawcza źródeł i specyfiki aplikacji). Zajęcia będą składać się z wprowadzenia teoretycznego – pracownik UAM (10h) oraz części praktycznej – pracownik jednostki publicznej i/lub prywatnej firmy zajmującej się zarządzaniem projektami europejskimi (30h).

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. x 40 godz.

Prowadzący szkolenie: Prof UAM dr hab. Paweł Churski, Jacek Frankowski (PMI Poland Chapter Poznań Branch) oraz Grzegorz Potrzebowski (Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego)

Koordynator: Prof. UAM dr hab. Paweł Churski

Lista uczestników: pobierz
Program zajęć: pobierz

ZW2 - Planowanie strategiczne na poziomie lokalnym

Zakres szkolenia: Zajęcia warsztatowe obejmują poszerzenie wiedzy z zakresu planowania strategicznego na poziomie lokalnym i opracowywania strategii rozwoju lokalnego, programu rozwoju lokalnego oraz założeń wieloletnich planów inwestycyjnych na poziomie lokalnym. Zajęcia będą prowadzone przez pracownika UAM (5h), który dokona wprowadzenia teoretycznego do problematyki warsztatu oraz przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego (25h), który będzie odpowiedzialny za przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących praktycznych aspektów planowania strategicznego.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. x 30 godz.

Prowadzący szkolenie: dr inż. Wojciech Dyba (5h), Marcin Łukawiak, Lider Projekt sp. z o.o. (7h) i Tomasz Łęcki – burmistrz miasta i gminy Murowana Goślina w latach 1998-2014 (18h)

Koordynator: dr inż. Wojciech Dyba

Lista uczestników: pobierz

ZW3 - Komunikacja wizualna

Zakres szkolenia: Zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracownię marketingową obejmują poszerzenie wiedzy z zakresu znaczenia komunikacji poprzez obraz, komunikowania wizualnego w przestrzeni, czytelności znaków przestrzennych. Ponadto zajęcia będą podnosić umiejętności kreowania ideogramów jako elementów kształtowania wizerunku projektu przy wykorzystaniu cyfrowych narzędzi dwu i trójwymiarowych prezentacji przestrzennych oraz modelowania parametrycznego i obiektowego (rendering 3d) w wizualizacjach architektoniczno-urbanistycznych.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. x 30 godz.

Prowadzący szkolenie: Monika Walczak (trener komunikacji wizualnej,wymagamy.pl), Paweł Zakrzewski (trener Adobe Illustrator)

Koordynator: dr Bartłomiej Kołsut

Lista uczestników: pobierz

ZW4 - Kartografia ekonomiczna - zaawansowane metody ArcGIS

Zakres szkolenia: Zajęcia warsztatowe obejmują poszerzenie wiedzy z zakresu metod graficznej prezentacji danych społeczno-ekonomicznych w kartografii cyfrowej oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania w tym zakresie zaawansowanych funkcjonalności programu ARCGis. Zajęcia będą prowadzone przez pracownika IGSEiGP UAM (15h) oraz praktyków z firmy ARCInfo (15h).

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. x 30 godz.

Prowadzący szkolenie: dr Robert Perdał (15h) oraz Mateusz Ruta i Łukasz Brodnicki, pracownicy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (15h)

Koordynator: dr Robert Perdał

Lista uczestników: pobierz

ZW5 - Środowisko cad w rysunku projektowym - zaawansowane metody AUTOCAD

Zakres szkolenia: Warsztat obejmuje poszerzenie wiedzy z zakresu metod opracowywania rysunków projektowych przy wykorzystaniu technologii IT oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania w tym zakresie zaawansowanych funkcjonalności programu AUTOCAD. Problematyka zajęć będzie związana z projektowaniem urbanistycznym oraz planowaniem przestrzennym. Zajęcia będą prowadzić pracownik UAM (15h) oraz przedstawiciel firmy AUTODESK (15h).

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. x 30 godz.

Prowadzący szkolenie: mgr Robert Hoffmann (15h), Michał Jastrzębski – trener AutoCAD (15h)

Koordynator: mgr Robert Hoffmann

Lista uczestników: grupa A – pobierz grupa B – pobierz

ZW6 - Georyzyka w planowaniu przestrzennym

Zakres szkolenia: 

Zajęcia zostaną podzielone na trzy obszary tematyczne:

1. Geoinformacja i dane przestrzenne w wykrywaniu i analizie geozagrożeń oraz GIS jako narzędzie analityczne,

2. Omówienie geozagrożeń, ze sczególnym uwzględnieniem tych, które występują w Polsce (powodzie i osuwiska):

  • Geozagrożenia, katastrofy naturalne
  • Metody identyfikacji stoków zagrożonych osuwaniem.
  • Metody identyfikacji zagrożenia wynikającego z tsunami.
  • Metody redukcji skutków występowania tornad i huraganów.
  • Skutki występowania katastrof antropogenicznych
  • Metody zapobiegania skutkom powodzi.
  • Identyfikacja zagrożeń na potrzeby planowania przestrzennego

Ćwiczenie: Identyfikacja obszarów zagrożonych osuwaniem z użyciem narzędzi GIS.

3. Pozyskiwanie danych o terenie i potencjalnych geozagrożeniach (powodziach) przy pomocy bezzałogowych platform latających (dronów):

  • pozyskiwanie danych (ortofotomapy, modele 3D) w terenie,
  • opracowanie kameralne wyników

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. x 30 godz.

Prowadzący szkolenie: prof. dr hab. Ireneusz Malik, dr Leszek Litwin

Koordynator: mgr Alicja Najwer

Termin: 

17 września (sobota), Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, godzina 10.00 – 18:00, sala komputerowa 22

18 września (niedziela), Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, godzina 08.00 – 16:00 , sala komputerowa 22

26 września (poniedziałek), Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, 9.00 – 16.00, sala komputerowa 22

Lista uczestników: pobierz

ZW7 - Miasta 3D

Zakres szkolenia: Celem warsztatów będzie odtworzenie ciekawego historycznie, architektonicznie obszaru np. miasta w scenie 3D.
W pierwszym etapie studenci w oparciu o dostępne mapy, zdjęcia lotnicze przeprowadzą digitalizację danych. Następnie w oparciu o nie zostaną przydzielone wybrane obiekty architektoniczne (kamienice, kościoły, etc), mała architektura, roślinność, które zostaną odtworzone w oprogramowaniu służącym do modelowania trójwymiarowego.
Trzeci etap polegać będzie na nadaniu modelom odpowiedniej kolorystyki, stworzeniu tekstur (oprogramowanie GIMP) i naniesieniu ich na obiekty.
Wynik końcowy zostanie zebrany w całość w programie CityEngine i wyeksportowany do ArcGIS Online – dzięki czemu będzie możliwość oglądania projektu poprzez przeglądarkę internetową.
Szkic zajęć:
1.      Praca w środowisku ArcGIS – dodawanie map podkładowych, tworzenie warstw, kartowanie obiektów – 3h
2.      Nauka obsługi programu SketchUP oraz modelowanie obiektów – 20h
3.      Nauka obsługi programu GIMP oraz wykorzystywanie stworzonych tekstur w programie SketchUP – 4h
4.      Prezentacja programu CityEngine oraz złożenie w nim gotowego projektu – 3h

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 15 os. x 30 godz.

Prowadzący szkolenie: Rafał Perzyna  (Esri Polska Sp. z o.o.)

Koordynator: mgr inż. Patrycja Wysocka

Lista uczestników: pobierz

ZW8 - Praktyczne techniki opisu i interpretacji materiału skalnego z wierceń

Zakres szkolenia: Warsztat ma na celu zdobycie umiejętności opisu próbek geologicznych w rutynowych działaniach związanych z pracą na wiertniach, w kopalniach oraz działalności naukowej związanej z geologią. Warsztat obejmuje ćwiczenia kameralne w Instytucie Geologii UAM oraz pracę w terenie w magazynach rdzeni z dostępem do szerokiego zakresu materiałów wiertniczych (zróżnicowanych pod względem litologii i wieku) z obszaru całej Polski.

Długość trwania: 2 edycje x 2 gr. x 10 os. x 40 godz.

Prowadzący szkolenie: mgr Zbigniew Mikołajewski (przedstawiciel firmy PGNiG S.A.)

Koordynator: mgr Monika Szokaluk
Kontakt do Koordynatora: monika.szokaluk@amu.edu.pl

Materiały wymagane na zajęciach: NOTATNIK, DŁUGOPIS, OŁÓWEK, LINIJKA, GUMKA, TEMPERÓWKA, KREDKI, KOLOROWE CIENKOPISY.

Szczegółowy program szkolenia: pobierz

Lista uczestników:  pobierz

ZW9 - Geologiczna interpretacja danych geofizycznych

Zakres szkolenia: Cześć I (J. de Jager) obejmuje praktyczną naukę interpretacji budowy geologicznej w oparciu o dane sejsmiczne i otworowe. Kursanci nauczą się rozpoznawania rozmaitych środowisk tektonicznych i sedymentacyjnych w kontekście występowania złóż węglowodorów.  Część II (P. Godlewski) dotyczyć będzie geologicznej interpretacji geofizycznych danych otworowych (upadomierz, microimager, wyznaczanie ciśnień złożowych) i jej aplikacyjności w geologii stosowanej (poszukiwania surowców) i podstawowej.

Długość trwania: 2 edycje x 2 gr. x 10 os. x 40 godz.

Prowadzący szkolenie: dr Jan de Jager (konsultant geologiczny, doświadczenie m. in.: Shell,  Utrecht University)  mgr. inż. Piotr Godlewski

Koordynator: dr Wojciech Stawikowski

Materiały wymagane na zajęciach u prowadzącego dr Jan de Jager : zestaw kredek (“simple” czyli maksimum 10-12 kolorów), zwykły ołówek, gumkę oraz temperówkę. Można zabrać: tablet lub laptop.

Materiały wymagane na zajęciach u prowadzącego dr P. Godlewskiego: pamięć zewnętrzna (zwykłe USB).

Lista uczestników:

Pobierz listę obecności dla grup dr Jana de Jager
Pobierz listę obecnoś›ci dla grup mgr inż. P.Godlewski

ZW10 - Geozagrożenia w kontekście metod oceny stabilności i technologii stabilizacji skarp i zboczy

Zakres szkolenia: Część teoretyczna warsztatu będzie poświęcona metodom stabilizacji skarp i zboczy oraz wiedzy o materiałach i rozwiązaniach technologicznych stosowanych w ograniczeniu zagrożeń zw. z ruchami masowymi, część praktyczna przeprowadzona zostanie w zakresie samodzielnej umiejętności oceny stabilności zboczy przy użyciu oprogramowania RUVOLUM ver. 7.0, podstaw projektowania systemów stabilizacji skarp i zboczy oraz praktycznych doświadczeń dot. aplikacji dyskutowanych systemów.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. x 20 godz.

Prowadzący szkolenie: przedstawiciele firmy Geobrugg Partner in Poland, Kraków

Koordynator: prof. UAM dr hab. Witold Szczuciński

Lista uczestników: pobierz

 

ZW11 - Analiza sejsmiczna w stratygrafii skał silikoklastycznych

Zakres szkolenia: Warsztat obejmuje tematykę wykorzystania metod sejsmicznych w poszukiwaniach naftowych. Omówiona zostanie metoda stratygrafii sekwencyjnej jako bazy do interpretacji sejsmostratygraficznej m.in.: kluczowe powierzchnie stratygraficzne i ich znaczenie, rozwój poszczególnych systemów ciągów depozycyjnych, implikacje złożowe. Ćwiczenia będą obejmować analizę sekcji sejsmicznych z różnych typów basenów sedymentacyjnych m.in.: Zatoka Meksykańska, Australia, Syberia, Namibia.

Długość trwania: 2 edycje x 1 gr. x 10 os. 20 godz.

Prowadzący szkolenie: mgr Filip Bielicki

Koordynator: mgr Monika Szokaluk
Kontakt do Koordynatora: monika.szokaluk@amu.edu.pl

Materiały wymagane na zajęciach: NOTATNIK, DŁUGOPIS, OŁÓWEK, LINIJKA, GUMKA, TEMPERÓWKA, KOLOROWE CIENKOPISY, KREDKI (podstawowe kolory: ZIELONY, NIEBIESKI I CZERWONY).

Szczegółowy program szkoleniapobierz

Lista uczestników: pobierz