ZAMÓWIENIA

Poznań, 29.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017/GCD/w z dnia 05.03.2017
dotyczy –  na przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
 w semestrze letnim, w roku akademickim 2016/2017.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie certyfikowanego szkolenia CS16 „Specjalistyczne oprogramowanie do akwizycji i interpretacji danych geologicznych i geofizycznych”.

Termin składania ofert: do dnia 13.04.2017r. godz. 14.00

ZO_CS16
Zał. nr 1_Wzór oferty_CS

Poznań, 14.04.2017

Dotyczy zapytania ofertowego nr 3/2017/GCD/w z dnia 05.03.2017

Informujemy, że wpłynęła jedyna oferta dla przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia CS16 „Specjalistyczne oprogramowanie do akwizycji i interpretacji danych geologicznych i geofizycznych”, w ramach projektu: „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy”. Złożona oferta spełnia warunki zapytanie ofertowego i tym samym została wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę:

Schlumberger Poland Sp. z o.o.

00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 25

 

Poznań, 29.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017/GCD/w z dnia 29.03.2017
dotyczy –  na przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
w semestrze letnim, w roku akademickim 2016/2017. Dotyczy eksperta krajowego

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy” o nr POWR.03.01.00-00-K187/15.

W imieniu Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM zapraszamy niniejszym do złożenia oferty cenowej na poprowadzenie certyfikowanego szkolenia CS13 Geodane i metadane” dla studentów kierunków geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna i geologia. Zapytanie skierowane jest do eksperta krajowego.

Termin składania ofert: do dnia 05.04.2017r.
ZO_CS13 
Zał. nr 1_Wzór oferty_CS

Poznań, 15 March 2017 r.

INQUIRY no. 1/2017/GCD/w of 15.03.2017
concerning certified training for students of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University conducted by a foreign expert in the summer semesters of the academic year and 2016/2017

Inquiry under the project “Geocentrum Doskonałości : own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market ” no. POWR.03.01.00-00-K187/15.

On behalf of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University we invite price offers for conducting certified training CS3 “ Specialised English – Geography-oriented course of English” for AMU students of geography, geoinformation, spatial management, and geology. The inquiry is addressed to a foreign expert.

The deadline for the submission of offers is 24 March 2017.

ZO_SPECIALISED ENGLISH
Appendix No. 1 Draft bid form

 Poznań, 29 March 2017 r.

Concerning inquiry no. 1/2017/GCD/w of 15 March 2017

You are kindly informed that on the basis of the submitted offers for conducting certified training CS3 “Specialised English– Geography-oriented course of English ” under the project “Geocentrum Doskonałości: own program to adapt the students of the Faculty of Geography and Geology of UAM to the contemporary requirements of the labor market” for students of the Faculty, its executors have been chosen. The orderer has received two offers. Since both of them fulfill the adopted criteria and the term of contract, the executors have been invited to sign the contract.

  1. Dr Andrew Speak, Via Castel Mareccio 10, Bolzano, Italy, 39100
  2. Dr Ian S. Evans, 32 Church St., Bishop Middleham, County Durham DL17 9AF, UK

ARCHIWUM