FILOZOFIA STAŻY/RAMY JAKOŚCI STAŻY

Wyjątkowość projektowanych staży wynika z ich pełnej zgodności z Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk. Ramy są zbiorem zasad realizowania staży opracowanym przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK). Zostały one ujęte w 5 obszarach:

1. Przygotowanie do realizacji programu i rekrutacja

 • Program stażu dostępny jest w formie spisanego dokumentu.
 • Miejsce pracy stażysty jest odpowiednio przygotowane.
 • Program jest transparentnie komunikowany zdefiniowanej grupie odbiorców.
 • Proces rekrutacji do programu jest przeprowadzany rzetelnie.

2. Umowa

 • Między zaangażowanymi w program stronami zostaje zawarta pisemna umowa.

3. Opieka i mentoring

 • Opiekunowie stażystów wyznaczani są na etapie przygotowań do realizacji programu.
 • Każdy przyjęty stażysta ma przydzielonego opiekuna.
 • Opiekun wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zasady i procedury obowiązujące w firmie, instytucji czy organizacji.
 • Opiekun monitoruje realizację przydzielonego w programie zakresu obowiązków.
 • Opiekun udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań.

4. Czas trwania, wynagrodzenie i opieka socjalna

 • Program stażu ma jasno określony czas trwania i nie trwa krócej niż 1 miesiąc i nie dłużej niż 24 miesiące.
 • Program trwający 1 miesiąc może być płatny lub bezpłatny.
 • Program trwający dłużej niż 1 miesiąc jest obligatoryjnie płatny.

5. Ocena programu

 • Po ukończeniu programu stażysta otrzymuje pisemne potwierdzenie jego realizacji.
 • Stażysta ocenia program stażu w formie pisemnej (sprawozdanie ze stażu).