PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O STAŻ

ETAP I – DLA KANDYDATA

KROK 1 – PAKIET KANDYDATA (23.02-2.03)

Dostarczenie wydrukowanego i wypełnionego tzw. PAKIETU KANDYDATA, na który składają się:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie, w tym określenie pracodawcy, u którego student chciałby odbyć staż (pracodawcę można wybrać z listy lub zaproponować własny wybór).
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Projekcie,
 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku,
 4. Zaświadczenie z Dziekanatu WNGiG UAM w Poznaniu o statusie studenta,
 5. CV i list motywacyjny (CV i list motywacyjny należy dostarczyć również w wersji elektronicznej poprzez e-mail lub na pendrive).

PAKIET KANDYDATA należy dostarczyć osobiście do dr M. Winowskiego lub Biura Projektu, które mieści się w pokoju 47 na WNPiD.

KROK 2 – DNI REKRUTACYJNE (2.03-10.03)

DNI REKRUTACYJNE czyli udział w spotkaniu rekrutacyjnym w siedzibie wybranego pracodawcy.

Niektórzy pracodawcy zastrzegają sobie prawo samodzielnego wyboru stażystów. Rekrutacja na staż zostanie wówczas przeprowadzona samodzielnie przez pracodawcę w dniach 2-10 marca 2015 r. – studenci zostaną poinformowani o terminie spotkania rekrutacyjnego u wybranego przez siebie pracodawcy do dnia 2 marca 2015 r.

KROK 3 – OGŁOSZENIE LISTY STAŻYSTÓW (10.03)

Ogłoszenie listy studentów zakwalifikowanych do odbycia staży odbędzie się w dniu 10 marca 2015 r. do godziny 18.00 drogą mailową.

KROK 4 – SPOTKANIE Z KIEROWNIKIEM PROJEKTU (11.03)

Studenci zakwalifikowani do udziału w stażach zostaną zaproszeni na OBOWIĄZKOWE spotkanie z Kierownikiem Projektu w dniu 11 marca 2015 r. o godz. 20:00 (sala 121, WNPiD). Podczas spotkania zostanie omówiona dalsza procedura udziału w stażach.

ETAP II – DLA STAŻYSTY

KROK 5 – PAKIET STAŻYSTY (12.03-24.03)

Studenci zakwalifikowani na staż muszą dostarczyć wydrukowany i wypełniony tzw. PAKIET STAŻYSTY, na który składają się:

 1. Deklaracja uczestnictwa w stażu,
 2. Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia NNW obejmującego okres odbywania stażu (lub Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia NNW),
 3. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej (lub Oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo),
 4. Umowa o staż,
 5. Program stażu (przygotowany wspólnie z Opiekunem stażu ze strony pracodawcy).

PAKIET STAŻYSTY należy dostarczyć osobiście do Biura Projektu (pokój 47 na WNPiD) w nieprzekraczalnym terminie do 24 marca 2015 r. godz. 15.00.

KROK 6 – KONIEC STAŻU

W ciągu siedmiu dni od zakończenia stażu, ale nie później niż do 16 września 2015 r., Stażysta jest zobowiązany do przedłożenia w Biurze Projektu następujących dokumentów:

 1. Dziennik stażu,
 2. Sprawozdanie z realizacji stażu,
 3. Potwierdzenie odbycia stażu podpisane przez Opiekuna stażu.