KRYTERIA WYBORU STAŻYSTY

Przy wyborze stażystów Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

  1. potencjał Pracodawcy, w którego student zamierza odbyć staż,
  2. potencjał i motywacja studenta (ocena CV i listu motywacyjnego),
  3. średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego,
  4. zbieżność profilu działalności prowadzonej przez Pracodawcę z profilem kształcenia geoinformacyjnego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych.

W przypadku gdy pracodawca przeprowadzi samodzielną rekrutację na oferowane przez siebie staże, wynik takiej rekrutacji Komisja uzna za wiążący.