LISTA PRACODAWCÓW OFERUJĄCYCH STAŻE

Geocartis (Poznań)

Program stażu:

 1. Import danych pomiarowych
 2. Połączenie stanowisk pomiarowych w jedną chmurę punktów
 3. Wyczyszczenie chmury punktów
 4. Wykonanie modeli mesh
 5. Przeprowadzenie analiz na wykonanych modelach i pomiędzy chmurami

UWAGA: Osoby, które zgłoszą się na staż w firmie Geocartis zobowiązani są do uczestnictwa w badaniach terenowych na wyspie Wolin w dniach 9-10 kwietnia 2015. Nocleg na Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego będzie darmowy.

Kontakt: Mariusz Adamczak, tel. +48 600 144 193

GEOMAT (Poznań)

Program stażu:

Wydział Geodezji:
1. Pomoc w pracach przygotowawczych do rozpoczęcia projektu mającego na celu utworzenie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz w bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 – zakładanie bazy danych, wczytywanie danych udostępnionych przez zamawiającego, kontrola i  systematyzowanie danych udostępnionych przez Zamawiającego
2. Pozyskiwanie danych potrzebnych do utworzenie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz w bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.
3. Wprowadzanie obiektów do bazy GESUT i BDOT500 w programie GEO-INFO MAPA 6
4. Kontrolowanie baz danych GESUT i BDOT500

Wydział Kartografii:
1. Zapoznanie się z instrukcją techniczną wykonywania map wojskowych poziomu 2.
2. Zapoznanie się z instrukcją techniczną / rozporządzeniem w sprawie opracowania map BDOT10K.
3. Usystematyzowanie informacji pozyskanych z urzędów administracji samorządowej.
4. Zapoznanie się z obsługą manualna GEOMEDIA na przykładzie wykonania przykładowych zadań.
5. Uzupełnienie i redakcja kartograficzna rzeźby terenu.
6. Uzupełnienie i bazy danych mapy topograficznej na podstawie ortofotomapy o obligatoryjne elementy geometryczne wraz z aktualizacją atrybutów.
7. Obsługa programu KARTO-MAKER w środowisku Geomedia.
8. Aktualizacja geometrii bazy danych mapy poziomu 2 na podstawie ortofotomapu.
9. Uzupełnienie atrybutów w oparciu o materiały pozyskane z zewnętrznych źródeł.

Liczba osób: po 1 osobie w każdym Wydziale

Kwalifikacje obowiązkowe stażysty: Znajomość oprogramowania GIS (np. ArcGIS), dokładność i skrupulatność wykonywania powierzonych zadań.

Kwalifikacje dodatkowe stażysty: Znajomość języka SQL, otwartość na poznawanie nowych technologii, umiejętność pracy w zespole.

Kontakt: Alicja Hornik (Wydział Kartografii), Barbara Kazimierska (Wydział Geodezji), tel. 601 763 875.

Rodzaj stażu: zadaniowy

ZGiKM GEOPOZ (Poznań)

Program stażu Inwentaryzacja i archiwizacja materiałów MODGiK w Dziale Udostępniania Danych Graficznych:

 1. Zapoznanie się z rodzajami materiałów archiwalnych gromadzonych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 2. Zapoznanie się z zasadami prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 3. Przeprowadzenie próby znalezienia narzędzia wspierającego archiwizację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 4. Przygotowanie propozycji narzędzi informatycznych do inwentaryzacji materiałów archiwalnych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 5. Wdrożenie (w uzgodnieniu z informatykiem ZGiKM GEOPOZ)zaproponowanego/ wykonanego rozwiązania informatycznego

Liczba osób: 1

Kwalifikacje obowiązkowe stażysty: Umiejętność skutecznego przeszukiwania zasobów internetowych, znajomość  budowy i zarządzania bazami danych

Kwalifikacje dodatkowe stażysty: Umiejętność szybkiego uczenia się, dokładność, umiejętności interpersonalne, umiejętność programowania

Kontakt: Maciej Bondziul, Kierownik Działu Udostępniania Danych Graficznych, mail: maciej.bondziul@geopoz.poznan.pl, tel. 61 8271 602

Rodzaj stażu: kroczący


 

Program stażu Opracowanie mapy wektorowej z wykorzystaniem stacji fotogrametrycznej w Dziale Fotogrametrii:

 1. Ćwiczenie czytania zdjęć lotniczych przy użyciu stacji fotogrametrycznej wraz z interpretacją szczegółów tworzących mapę miejską
 2. Nauka pracy w systemie stacji fotogrametrycznej
 3. Stereodigitalizacja zdjęć lotniczych w poznanej technologii
 4. Zapis do bazy danych SDO

Liczba osób: 1

Kwalifikacje obowiązkowe stażysty: Widzenie stereoskopowe, znajomość czytania zdjęć lotniczych

Kwalifikacje dodatkowe stażysty: Praca w środowisku MicroStation, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność interpretacji szczegółów terenowych na zdjęciach lotniczych

Kontakt: Brygida Łoś, Kierownik działu GFG, tel. 61 827 15 49

Rodzaj stażu: kroczący


 

Program stażu Wykonywanie kalibracji lotniczych zdjęć ukośnych m. Poznania w Systemie Informacji Przestrzennej:

 1. Zapoznanie się z materiałami fotogrametrycznymi posiadanymi  w ZGiKM
 2. Przegląd materiałów wyjściowych (zdjęcia skośne, zasięgi wektorowe), zapoznanie się z parametrami i specyfikacją danych wyjściowych.
 3. Kalibracja – wpasowanie zdjęć lotniczych (tzw. skośnych) do obiektów wektorowych przy pomocy polecenia wsadowego z użyciem języka Python i bibliotek GDAL. Około 7500 zdjęć.
 4. Możliwość pracy jako samodzielna aplikacja, lub wtyczka do QGis, ArcInfo.

Liczba osób: 1

Kwalifikacje obowiązkowe stażysty: Znajomość oprogramowania, ArcInfo, QGis. Znajomość Języka Pyton i bibliotek GDAL oraz obróbki plików rastrowych

Kwalifikacje dodatkowe stażysty: Chęć poznania nowych technologii,  innowacyjność, umiejętność pracy w grupie. Umiejętności analityczne.

Kontakt: Grzegorz Hopek, Starszy specjalista w  Dziale Opracowań Numerycznych SIP, Tel. 8271705, grzegorz.hopek@geopoz.poznan.pl

Rodzaj stażu: kroczący

GEPOL (Poznań)

Program stażu:

 1. Zarządzanie plikami i zbiorami danych
 2. Praca z modelem i bazami danych tematycznych
 3. Praca z bazami danych, rejestrami i wykazami publicznymi (GUGiK, PIG, RZGW, GDOŚ itp.)
 4. Tworzenie i edycja warstw oraz struktur atrybutowych map tematycznych
 5. Integracja i harmonizacja źródeł danych pod kątem ich wykorzystania w opracowaniu map tematycznych
 6. Analizy i zapytania do baz danych w oparciu o język SQL
 7. Opracowanie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia wywiadu terenowego
 8. Przygotowanie kompozycji mapowych do wydruku
 9. Pozyskiwanie i opracowanie informacji z instytucji publicznych
 10. Praca zespołowa podczas opracowania elementów mapy tematycznej

Liczba osób: do 12

Kwalifikacje obowiązkowe stażysty: Znajomość programów ArcGIS, QGIS, MapInfo i podobnych, ukończone studia I stopnia

Kwalifikacje dodatkowe stażysty: Znajomość mapy hydrograficznej, umiejętność szybkiego uczenia się, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole

Kontakt: Przemysław Kokociński, Dyrektor, Mail: gepol@gepol.com.pl, Tel: 61 843 04 97, 798 899 104

Rodzaj stażu: zadaniowy

GIS-Support (Poznań, Lublin)

Program stażu:

 1. Testowanie  aplikacji GIS
 2. Uczestnictwo w projektowaniu aplikacji GIS dla klientów
 3. Wykonywanie prac serwisowych związanych z obsługą klientów (poprawy błędów aplikacji)
 4. Pozyskiwanie ekstraktów danych z OpenStreetMap
 5. Tworzenie wizualizacji kartograficznych

Liczba osób: 4

Kwalifikacje obowiązkowe stażysty: Funkcjonowanie baz danych lub podstawowe  umiejętności programistyczne (JavaScritpt lub Python) lub umiejętności graficzne i znajomość HTML + CSS

Kwalifikacje dodatkowe stażysty: Umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

Kontakt: Michał Drożdż, Prezes Zarządu, mail: md@gis-support.pl, tel. 888200115

Rodzaj stażu: kroczący

IQSolution (Poznań)

Program stażu:

 1. Import danych przestrzennych ze źródeł plikowych do bazy danych MS SQL lub PostgreSQL
 2. Ustrukturyzowanie danych z bazie
 3. Zapewnienie wysokiej jakości danych, przygotowanie danych do użycia w renderingu
 4. Konfiguracja systemu renderingu Mapnik dla jednego z przydzielonych krajów
 5. Testowy rendering map oraz kontrola wykonanej pracy
 6. Testy i modyfikacje konfiguracji oraz naniesienie zmian
 7. Uzgodnienie z innymi uczestnikami stażu obszarów granicznych oraz wykonanie niezbędnych poprawek na granicach państw
 8. Produkcyjny rendering map

Liczba osób: do 12 osób do końca sierpnia 2015

Kwalifikacje obowiązkowe stażysty: Podstawowa znajomość systemów bazodanowych, znajomość systemu QGIS, rzetelność

Kwalifikacje dodatkowe stażysty: znajomość SQL

Kontakt: Przemysław Szarwark, Prezes Zarządu, pszarwark@iqsolution.pl, tel. +48 693 445 887

Rodzaj stażu: kroczący

PODGiK (Poznań)

Program stażu:

ProGea Consulting (Kraków)

Program stażu:

 1. Analiza poprawności modeli wysokościowych LiDAR
 2. Klasyfikacja chmur punktów: ALS, MLS, TLS
 3. Modelowanie 3D budynków z chmury punktów:  ALS, MLS
 4. Kolorowanie chmur punktów LiDAR na podstawie zdjęć lotniczych
 5. Generowanie modeli wysokościowych: NMT, NMPT oraz zNMPT
 6. Mapowanie obiektów wzdłuż dróg na chmurze MLS

Liczba osób: 5

Kwalifikacje obowiązkowe stażysty: Podstawowa znajomość systemów CAD-GIS, podstawowa znajomość zagadnień skanowania laserowego i fotogrametrii

Kwalifikacje dodatkowe stażysty: Umiejętność szybkiego uczenia się, dokładność, cierpliwość, umiejętności logicznego postępowania w procesie przetwarzania chmur punktów LiDAR

Kontakt: Piotr Szwed, Kierownik Działu LiDAR i Fotogrametrii, piotr.szwed@progea.pl, 603374160

Rodzaj stażu: zadaniowy

SYSTHERM INFO (Poznań)

Program stażu:

 1.  Zapoznanie się z produktami z rodziny GEO-INFO,
 2. Szkolenie z wybranych produktów,
 3. Uczestnictwo w procesie testowania aplikacji,
 4. Tworzenie scenariuszy testowych do wybranej funkcjonalności,
 5. Zapoznanie się z procesem projektowania aplikacji GIS,
 6. Zapoznanie się z procesem tworzenia aplikacji GEO-INFO.

Kwalifikacje obowiązkowe stażysty:

 1. Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu Geodezji oraz GIS,
 2. Podstawy programowania,
 3. Chęć poszerzania wiedzy i zdobywania doświadczenia.

Umiejętności, jakie może zdobyć student podczas stażu:

 1. Poznanie podstawowych cech aplikacji z rodziny GEO-INFO,
 2. Poznanie specyfiki pracy przy produkcji oprogramowania GIS,
 3. Zapoznanie się z procedurami testowania oprogramowania,
 4. Zapoznanie się z procesem tworzenia dokumentacji projektowej,
 5. Poznanie specyfiki pracy w zespole.

Liczba osób: dwóch studentów w okresie czerwiec-sierpień

Kontakt: Bartłomiej Figas, Złotowska 27, tel. 61 848 03 52

Trail.pl (Poznań)

Program stażu:

Grupa 1: Aktualizacja bazy szlaków TRAIL.PL – tworzenie sieci połączeń między dostępnymi trasami wraz z uzupełnieniem wybranych atrybutów dla nowopowstałych odcinków (czas przejścia, rodzaj szlaku, kolor szlaku itp.)

Grupa 2: Uzupełnianie bazy szlaków TRAIL.PL – rysowanie nowych ścieżek wraz z uzupełnieniem wybranych atrybutów dla nowopowstałych odcinków (czas przejścia, rodzaj szlaku, kolor szlaku itp.) na podstawie dostępnych opisów kilometrowych i map dostępnych w internecie

Grupa 3: Tworzenie opisów tras – na podstawie informacji odczytanych z mapy i dostępnych opracowań

Grupa 4: Uruchomienie własnego serwisu mapowego – serwis oparty na technologii opensource

Liczba osób: Staż może być przeprowadzony dla 4 grup 4-osobowych wg następującego układu (łącznie 12 osób; uwaga czwarta grupa składa się z wybranych osób trzech pierwszych grup)

Kwalifikacje obowiązkowe stażysty: dobra lub bardzo dobra znajomość programu QGIS, znajomość internetowych źródeł map oraz możliwości ich wykorzystania w QGIS, znajomość systemu szlaków znakowanych w Polsce, znajomość internetowych źródeł map topograficznych, turystycznych i satelitarnych, umiejętność wyszukiwania i selekcji źródeł informacji w internecie, znajomość zasad poprawnej polszczyzny, umiejętność odczytywania informacji o terenie na podstawie mapy, umiejętność redagowania i edycji tekstu za pomocą znaczników html, zapoznanie z możliwościami usług: OSM, Mapbox, Skobbler, podstawowa znajomość HTML, JS, CSS

Kwalifikacje dodatkowe stażysty: umiejętność szybkiego uczenia się, dokładność, zainteresowanie turystyką, prowadzenie bloga / fan page Facebook, “dusza podróżnika”, doświadczenie w pracy z OSM, Mapbox lub Skobbler, przykłady pracy z HTML, JS, CSS

Wymagania od stażysty: własny komputer z zainstalowanymi programami QGIS i Basecamp (do obróbki śladów GPX), posiadanie konta DropBox

Kontakt: Kontakt: Jakub Zwoliński, tel. 661 129 249

Rodzaj stażu: kroczący lub zadaniowy

Wielkopolski Urząd Wojewódzki (Poznań)

Program stażu:

 1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną WCZK, przepisami obowiązującymi na terenie urzędu i regulaminami obowiązującymi pracowników
 2. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ochrony ppoż.
 3. Obsługa urządzeń biurowych
 4. Praca z aplikacjami ArcusGeo, Arcus2005, QGIS, ArcusCXII_Net,

Liczba osób: 3 w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kwalifikacje obowiązkowe stażysty:
Dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność szybkiego uczenia się, bardzo dobra znajomość obsługi komputera

Rodzaj stażu: ciągły w terminach 7.04-5.05.2015, 11.05-8.06.2015, 15.06-10.07.2015

Kontakt: Anna Fabiś-Wachowiak, fabis-wachowiak@poznan.uw.gov.pl, tel. 61 854 11 87, Marcin Kowalski, Kowalski@poznan.uw.gov.pl, tel. 61 854 13 49; studenci mogą uzyskać podpis od opiekuna stażu pod programem stażu, winni zgłosić się do Urzędu z podpisanymi przez stażystów do pok. 362 lub 365 bud. A WUW. Reprezentującym Urząd w umowie jest Pani Bogumiła Stanecka Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W podpisanych umowach proszę o nie wpisywanie dat, my uzupełnimy je z dniem podpisania umów przez Dyrektora Generalnego WUW.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Poznań)

Program stażu:

 1. Prace administracyjno-biurowe
 2. Archiwizowanie dokumentów
 3. Obsługa programu GIS

Liczba osób: 2 w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 w miesiącach od kwietnia do czerwca

Kwalifikacje obowiązkowe stażysty:
Obsługa programów GIS

Kwalifikacje dodatkowe stażysty:
Umiejętność szybkiego uczenia się, dokładność, umiejętności interpersonalne, zainteresowanie pracą w administracji

Kontakt: Rafał Dudziak, rafal.dudziak.poznan@rdos.gov.pl, tel. 502-63-44-43

Inne możliwe firmy:

24GIS.pl (Kielce), AM Trans Progres, Biotope (Poznań), City-Nav, Euro-Geo, GEOMATIC, GRID Warszawa, Grontmij Sp. z o.o., HFC Systems, IMAGIS, INEA, KADEX Geodezja Sp. z o.o., NaviExpert, Oracle, Orange, Phoenics, RDOŚ Poznań, SANGO, Terra Digital, Urząd Miasta Poznania, Urząd Wojewódzki (Poznań), Urząd Marszałkowski (Poznań)